การคำนวณเกรดเฉลี่ย

ไม่มีสถิติอะไรยุ่งยากเลยจ้า

การคำนวณ เกรดเฉลี่ยแต่ละ ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา
ให้คำนวณจากผลการเรียนในภาคเรียนหรือปีการศึกษานั้น โดย

1.  นำเกรดคูณด้วยหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา

2.  รวม (ผลคูณที่ได้จากข้อ 1 ของทุกรายวิชา)

3.  นำผลรวมที่ได้จากข้อ 2 เป็นตัวตั้ง หารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมของภาคเรียนหรือปีการศึกษานั้นๆ

ตัวอย่าง   ผลการประเมินปีการศึกษา 2550

วิชา

หน่วยกิต

เกรด

    ภาษาไทย

4.0

3.0

    วิทยาศาสตร์

3.0

2.0

    คณิตศาสตร์

4.0

1.0

    ภาษาอังกฤษ

2.0

3.5

วิธีการคิด GPA ของปีการศึกษา 2550

1. หน่วยกิตคูณด้วยเกรดของแต่ละรายวิชา

-->  (4.0 X 3.0 ) + (3.0 X 2.0) + (4.0 X 1.0) + ( 2.0 X 3.5)

2. ผลรวมได้ 29

•  ผลรวมของทุกรายวิชา หารด้วยจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด

หน่วยกิตทั้งหมด คือ 4.0+3.0+4.0+2.0 = 13

ได้เท่ากับ

ย้ำ ไม่มีการปัดทศนิยมใดๆ ทั้งสิ้น ใช้เพียง 2 ตำแหน่ง เช่น คำนวณ ได้ 2.8999 จะ ไม่ปัด

เป็น 2.90 จะได้เพียง 2.89

*** หมายเหตุ การคิดเกรด โดยเอาเกรดมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนวิชา เป็นสิ่ง ที่ผิด
 
 

การคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม

ให้คำนวณจากผลการเรียนตั้งแต่เริ่มภาคเรียนแรก จนถึงภาคเรียน ปัจจุบัน ..... หรือ..... ปีการศึกษาแรก จนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน

ใช้หลักการเดี่ยวกับการคำนวณรายภาคเรียนหรือ/รายปีการศึกษาข้างต้น

ตัวอย่าง   ผลการประเมินปีการศึกษา 2549

วิชา

หน่วยกิต

เกรด

    ภาษาไทย

4.0

3.0

    วิทยาศาสตร์

3.0

2.0

    คณิตศาสตร์

4.0

1.0

    ภาษาอังกฤษ

2.0

3.5

วิธีการคิด GPA ของปีการศึกษา 2549

1. หน่วยกิตคูณด้วยเกรดของแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2549

--> (4.0 X 3.0 ) + (3.0 X 2.0) + (4.0 X 1.0) + ( 2.0 X 3.5)

2. ผลรวมได้เท่ากับ 29

•  นำผลรวมของทุกรายวิชา หารด้วยจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด

หน่วยกิตทั้งหมด คือ 4.0+3.0+4.0+2.0 = 13

• 

ปีการศึกษา 2549 GPA เท่ากับ 2.30

ผลการประเมินปีการศึกษา 2550

วิชา

หน่วยกิต

เกรด

    ภาษาไทย

4.0

1.0

    วิทยาศาสตร์

3.0

1.0

    คณิตศาสตร์

4.0

1.0

    ภาษาอังกฤษ

2.0

1.0

วิธีการคิด GPA ของปีการศึกษา 2550

1. หน่วยกิตคูณด้วยเกรดของแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2550

--> (4.0 X 1.0 ) + (3.0 X 1.0) + (4.0 X 1.0) + ( 2.0 X 1.0)

2. ผลรวมได้เท่ากับ 13

2.นำผลรวมของทุกรายวิชา หารด้วยจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด

หน่วยกิตทั้งหมด คือ 4.0+3.0+4.0+2.0 = 13

ปีการศึกษา 2550 GPA เท่ากับ 1.00

การคำนวณ GPA สะสมตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2550 มีขั้นตอนดังนี้

1. รวม (ผลรวมของหน่วยกิตคูณด้วยเกรดของแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2549 กับ ผลรวมหน่วยกิตคูณด้วยเกรดของแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2550 )

**** เท่ากับ 2 9 +13 = 42

2. นำผลรวมมาเป็นตัวตั้งหารด้วยจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด .

หน่วยกิตทั้งหมด 13+13 = 26

GPA

 

ย้ำ ห้ามเอาแต่ละภาคมาบวกกัน แล้ว หาร ด้วยจำนวนภาคเรียน

ถ้านำมาบวกกัน จะได้ดังนี้ 2.30+1.00 = 1.65 บอกว่าผิดค่ะผิด

 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม   ฝ่ายทะเบียน-วัดผล   โทรศัพท์  0-2254-7991-5  ต่อ 216