โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ประกาศผลการสอบเข้านักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

ระบบความปลอดภัย กรุณาเลือกระดับชั้น ใส่เลขที่ใบสมัครและรหัสผ่าน


ระดับ
ชั้นปีที่
เลขที่ใบสมัคร
รหัสผ่าน  ใส่ วันเดือนปี(พ.ศ.) ที่เกิด เช่น วันที่ 1 ก.พ. 2537 ให้คีย์ 122537 ** รหัสผ่านไม่ต้องใส่ 0 นำหน้าเลขวันที่ และเลขเดือน ดังตัวอย่างข้างต้น **