::สารสนเทศ::ฝ่ายทะเบียน-วัดผล::   
     
 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2539-2561

ระดับ
ปี 2539
ปี 2540
ปี 2541
ปี 2542
ปี 2543
ก่อนประถมศึกษา
592
566
576
540
559
ประถมศึกษา
1769
1796
1755
1753
1744
มัธยมศึกษา
825
785
831
892
977
รวมนักเรียนทั้งหมด
3186
3147
3162
3185
3280

ระดับ
ปี 2544
ปี 2545
ปี 2546
ปี 2547
ปี 2548
ปี 2549
ก่อนประถมศึกษา
583
535
468
445
427
374
ประถมศึกษา
1,757
1,794
1,705
1,638
1,653
1,593
มัธยมศึกษา
1,023
1,075
1,078
1,111
1,137
1,198
รวมนักเรียนทั้งหมด
3,363
3,404
3,251
3,194
3,217
3,165

ระดับ
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ก่อนประถมศึกษา
342
359
367
374
383
372
ประถมศึกษา
1,553
1,498
1,454
1,402
1,419
1,406
มัธยมศึกษา
1,203
1,249
1,298
1,297
1,289
1,276
รวมนักเรียนทั้งหมด
3,098
3,106
3,119
3,073
3,091
3,054

ระดับ
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ก่อนประถมศึกษา
407
398
405
431
387
361
ประถมศึกษา
1,395
1,400
1,391
1,374
1,299
1,208
มัธยมศึกษา
1,285
1,263
1,284
1,237
1,221
1,140
รวมนักเรียนทั้งหมด
3,087
3,061
3,080
3,042
2,907
2,709

*** ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน (ทุกปีการศึกษา)


แผนภูมิ